POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU „BIZNESKOBIET.COM”

Portal bizneskobiet.com dostępny pod adresem internetowym www.bizneskobiet.com, prowadzony jest przez spółkę Wiarygodna Firma sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, wpisaną pod numerem  0000451075 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, telefon: +48 501689076, email: biuro@bizneskobiet.com.

§ 1. DANE OSOBOWE

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Klientów Portalu przez Administratora Danych Osobowych tj. Usługodawcę, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej www.bizneskobiet.com.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Wiarygodna Firma sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 81-83, wpisana pod numerem 0000451075 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy, telefon: +48 501689076, email: biuro@bizneskobiet.com.dalej Operator Portalu, który dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Operator zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami w/w ustawy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć mowa w Polityce Prywatności o:

 1. DANE OSOBOWE – rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Klienta Portalu dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH – rozumie się przez to czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 3. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – rozumie się przez to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych.
 4. USŁUGODAWCA – rozumie się przez to Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej:www.bizneskobiet.com
 5. KLIENT– osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.bizneskobiet.com

§ 3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez gromadzenie danych za pomocą aplikacji internetowych umieszczonych na stronie www.bizneskobiet.com oznaczonych jako formularz zgłoszenia oraz poprzez przechowywanie tych danych i użycie ich do kontaktu, oraz świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz osoby fizycznej, której te dane dotyczą.
 2. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać również inne dane osobowe, które nie są niezbędne do korzystania z portalu bizneskobiet.com, jednak mogą ułatwić korzystanie z niego, np. adres, numer NIP, nr rachunku bankowego.
 3. Wprowadzenie danych osobowych do formularza zgłoszenia jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie ich przez Klienta, którego te dane dotyczą. Zakres danych obejmuje dane niezbędne do wykonania usługi tj. imię i nazwisko, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej e-mail itp.
 4. W przypadku realizacji usługi świadczonej przez Usługodawcę, wymagającej przesłania dokumentów w formie elektronicznej, zawierających dane osobowe osób trzecich, Klient obowiązany jest do dokonania anonimizacji dokumentów np. poprzez zaczernienie lub w inny sposób uniemożliwienie odczytu danych osobowych osób trzecich. Obowiązek anonimizacji danych osób trzecich obciąża Klienta również w przypadku opisania sytuacji faktycznej .

§ 4. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie Portalu bizneskobiet.com, wykorzystując dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko, firmę, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres siedziby firmy, ewentualnie adres korespondencyjny, adres zamieszkania NIP, REGON, PESEL, numer rachunku bankowego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych.
 3. Administrator Danych Osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych obowiązani są stosować środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona ta w szczególności powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, zabraniem przez osobę nieuprawnioną utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator, w przypadku korzystania przez Klienta z witryny internetowej www.bizneskobiet.com w sposób niedozwolony, sprzeczny z przepisami prawa lub Regulaminem Portalu, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. Dostęp do Danych Osobowych w zakresie określonym przez Administratora, posiada Administrator Danych Osobowych, osoby świadczące usługi na rzecz Klienta w związku ze świadczeniem usług za pomocą witryny internetowej www.bizneskobiet.com, a także informatycy, administratorzy bezpieczeństwa.
 6. Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania oraz kontrolę nad przetwarzaniem. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

§ 5. UPRAWNIENIA KLIENTA

 1. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, iż Administrator uprawniony jest do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych.
 3. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Administratora. Cofnięcie zgody winno nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@bizneskobiet.com

§ 6. INFORMACJA HANDLOWA

 1. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.
 2. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora Portalu bizneskobiet.com i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności, zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia w witrynie internetowej www.bizneskobiet.com.